Beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb)


Vogelsoorten artikel 3.5 Wnb

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

  1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
  2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
  3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
  4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
  5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Stap 3: Check op Provinciale vrijstellingen


Het Ministerie van LNV heeft de bevoegdheid tot vergunning- en ontheffingverlening. Het ministerie kan ook soorten vrijstellen. De opgenomen lijst (rechter kolom) in de AMvB Regeling natuurbescherming is daar een voorbeeld van.

Toelichting op de vrijstellingsmarix

Alle soorten in het rood zijn in een of meerdere provincies niet vrijgesteld; en dus beschermd. Limburg kent voor enkele soorten een tijdelijke vrijstelling (V).

V = Vrijstelling voor een bepaalde periode:

V1 = maart-april, juli t/m november

V2 = 15 augustus t/m februari (tot 1 maart)

V3 = 1 juli t/m september (tot 1 oktober)

V4 = 15 augustus t/m 15 oktober


Let op! Van bepaalde soorten zijn de verblijfplaatsen jaarrond beschermd. De bescherming is onderverdeeld in 5 categorieën. Dit is Stap 4 en de laatste check voor wat betreft de beschermde soorten.