Beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb)


Vogelsoorten artikel 3.5 Wnb

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

  1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
  2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
  3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
  4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
  5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Stap 2: Check de Landelijke lijst beschermde soorten


Lijst met beschermde soorten deel 2: beschermingsregime andere soorten (§ 3.3 Wnb) - onderdeel A, lid 1 onderdeel a.

Verwarrend! Donker pimpernelblauwtje, Grote vuurvlinder en Pimpernelblauwtje zijn al beschermd via het Europese beschermingsregime, maar staan ook op de landelijke lijst. Let op! Het hoogste beschermingsregime (de Europese Habitatrichtlijn) geldt, daarom zijn ze hieronder niet opgenomen.

Lijst met beschermde soorten deel 2: beschermingsregime andere soorten (§ 3.3 Wnb) - onderdeel B, lid 1 onderdeel c.

Planten

A

Akkerboterbloem

Akkerdoornzaad

Akkerogenstroost

B

Beklierde ogenstroost

Berggamander

Bergnachtorchis

Blaasvaren

Blauw guichelheil

Blokkenorchis

Bosboterbloem

Bosdravik

Brave hendrik

Brede wolfsmelk

Bruinrode wespenorchis

D

Dennenorchis

Dreps

E

Echte gamander

F

Franjegentiaan

G

Geelgroene wespenorchis

Geplooide vrouwenmantel

Getande veldsla

Gevlekt zonneroosje

Glad biggenkruid

Gladde zegge

Groene nachtorchis

Groensteel

Groot spiegelklokje

Grote bosaardbei

Grote leeuwenklauw

H

Honingorchis

K

Kalkboterbloem

Kalketrip

Karthuizeranjer

Karwijselie

Kleine ereprijs

Kleine schorseneer

Kleine wolfsmelk

Kluwenklokje

Knollathyrus

Knolspirea

Korensla

Kranskarij

Kruiptijm

L

Langezonnedauw

M

Moerasgamander

Muurbloem

N

Naakte lathyrus

Naaldenkervel

P

Pijlscheefkelk

R

Roggelelie

Rood peperboompje

Rozenkranje

Ruw parelzaad

S

Scherpkruid

Schubvaren

Schubzegge

Smalle raai

Spits havikskruid

Steenbraam

Stijve wolfsmelk

Stofzaad

T

Tengere veldmuur

Trosgamander

V

Veenbloembies

Vliegenorchis

Vroege ereprijs

W

Wilde averuit

Wilde ridderspoor

Wilde weit

Wolfskers

Z

Zandwolfsmelk

Zinkviooltje

Zweedse kornoelje


Let op! Provincies zijn bevoegd om vrijstellingen te verlenen voor de categorie 'andere soorten'. Hoewel voor het merendeel van de soorten op deze lijst in de provincies gelijk beschermd of vrijgesteld zijn, zijn er verschillen.

Deze check is stap 4 van de 4 checks die je moet uitvoeren.