Stap 4: Check op Jaarrond beschermde verblijfplaatsen


De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is niet nieuw. De lijst is overgenomen uit de Flora- en faunawet. De aanwijzing van jaarrond beschermde nesten heeft consequenties voor de praktijk. Wanneer er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan beschadigen of de gunstige staat van instandhouding van de soort daardoor in gevaar kan brengen moeten er mitigerende en compenserende maatregelen getroffen worden. In dat laatste geval is er een Wnb-ontheffing of een Verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorie├źn, waarbij nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en de nesten van soorten onder categorie 5 beschermd zijn als er onvoldoende alternatieven zijn en ecologisch zwaar wegende redenen zijn.

De provincie Limburg en Overijssel hebben een eigen lijst van jaarrond beschermde nesten vastgesteld. Groene soorten zijn soorten die in Overijssel voor het eerst beschermd zijn onder categorie 5 of die een lagere catergorie hebben gekregen (strenger beschermd zijn). Rode soorten zijn soorten die voor het eerst beschermd zijn (categorie 4 of lager).

Categorie 1: Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Categorie 2: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing.

Categorie 3: Nesten van vogels (niet-koloniebroeders), die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing.

Categorie 4: Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

Categorie 5: Vogels met jaarrond beschermde nesten bij ecologisch zwaarwegende redenen. Nesten van vogels die vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan. Deze soorten beschikken over voldoende flexibiliteit om zich elders te vestigen wanneer de omstandigheden daar aanleiding voor geven.

29.07.2019