Beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb)


Vogelsoorten artikel 3.5 Wnb

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

 1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
 2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
 3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
 5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Stap 4: Check op Jaarrond beschermde verblijfplaatsen


De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is niet nieuw. De lijst is overgenomen uit de Flora- en faunawet. De aanwijzing van jaarrond beschermde nesten heeft consequenties voor de praktijk. Wanneer er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan beschadigen of de gunstige staat van instandhouding van de soort daardoor in gevaar kan brengen moeten er mitigerende en compenserende maatregelen getroffen worden. In dat laatste geval is er een Wnb-ontheffing of een Verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën, waarbij nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en de nesten van soorten onder categorie 5 beschermd zijn als er onvoldoende alternatieven zijn en ecologisch zwaar wegende redenen zijn. Onderstaande categorieën gelden voor alle provincies behalve Limburg. Provincie Limburg heeft een andere indeling van categorieën (zie hiervoor het totaal overzicht onderaan deze pagina).

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

 • Steenuil

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing.

 • Roek
 • Gierzwaluw
 • Huismus

Nesten van vogels (niet-koloniebroeders), die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing.

 • Kerkuil
 • Oehoe
 • Grote gele kwikstaart
 • Ooievaar
 • Slechtvalk

Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

 • Sperwer
 • Boomvalk
 • Havik
 • Ransuil
 • Wespendief
 • Zwarte wouw
 • Buizerd

Categorie 5:

Vogels met jaarrond beschermde nesten bij ecologisch zwaarwegende redenen. Nesten van vogels die vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan. Deze soorten beschikken over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen wanneer de omstandigheden daar aanleiding voor geven.

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Bosuil

Brilduiker

Draaihals

Eidereend

Gekraagde roodstaart

Glanskop

Grauwe vliegenvanger

Groene specht

Grote bonte specht

Hop

Huiszwaluw

IJsvogel

Kleine bonte specht

Kleine vliegenvanger

Koolmees

Kortsnavelboomkruiper

Oeverzwaluw

Pimpelmees

Raaf

Ruigpootuil

Spreeuw

Tapuit

Torenvalk

Zeearend

Zwarte kraai

Zwarte mees

Zwarte roodstaart

Zwarte specht