Stap 4: Check op Jaarronde beschermde verblijfplaatsen


De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is niet nieuw. De lijst is overgenomen uit de Flora- en faunawet. De aanwijzing van jaarrond beschermde nesten heeft consequenties voor de praktijk. Wanneer er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan beschadigen of de gunstige staat van instandhouding van de soort daardoor in gevaar kan brengen moeten er mitigerende en compenserende maatregelen getroffen worden. In dat laatste geval is er een Wnb-ontheffing of een Verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën, waarbij nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en de nesten van soorten onder categorie 5 beschermd zijn als er onvoldoende alternatieven zijn en ecologisch zwaar wegende redenen zijn. Onderstaande categorieën gelden voor alle provincies behalve Limburg. Provincie Limburg heeft een andere indeling van categorieën (zie hiervoor het totaal overzicht onderaan deze pagina).

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

 • Steenuil


Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing.

 • Roek

 • Gierzwaluw

 • Huismus

Nesten van vogels (niet-koloniebroeders), die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing.

 • Kerkuil

 • Oehoe

 • Grote gele kwikstaart

 • Ooievaar

 • Slechtvalk

Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

 • Sperwer

 • Boomvalk

 • Havik

 • Ransuil

 • Wespendief

 • Zwarte wouw

 • Buizerd

Vogels met jaarrond beschermde nesten bij ecologisch zwaarwegende redenen. Nesten van vogels die vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan. Deze soorten beschikken over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen wanneer de omstandigheden daar aanleiding voor geven.

 • Blauwe reiger

 • Boerenzwaluw

 • Bonte vliegenvanger

 • Boomklever

 • Boomkruiper

 • Bosuil

 • Brilduiker

 • Draaihals

 • Eidereend

 • Gekraagde roodstaart

 • Glanskop

 • Grauwe vliegenvanger

 • Groene specht

 • Grote bonte specht

 • Hop

 • Huiszwaluw

 • IJsvogel

 • Kleine bonte specht

 • Kleine vliegenvanger

 • Koolmees

 • Kortsnavelboomkruiper

 • Oeverzwaluw

 • Pimpelmees

 • Raaf

 • Ruigpootuil

 • Spreeuw

 • Tapuit

 • Torenvalk

 • Zeearend

 • Zwarte kraai

 • Zwarte mees

 • Zwarte roodstaart

 • Zwarte specht

Adviseur Ecologie nodig of heb je even behoefte om te sparren? Bel  085 - 0654182 of info@kaales.nl