Beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb)


Vogelsoorten artikel 3.5 Wnb

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

 1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
 2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
 3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
 5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Stap 1: Check de Europese bescherming - Doorwerking in de Wnb


Hieronder staat de lijst met beschermde soorten gepresenteerd die voortvloeit uit Europese regelgeving.

I. ) De basis is terug te vinden in artikel 3.1, lid 1 Wnb. De soorten lijst vloeit voort uit de Vogelrichtlijn. Hier vallen ca. 700 vogelsoorten onder.

II.) De Basis is ook terug te vinden in artikel 3.5 lid 1 en lid 5 Wnb. De lijst bestaat dan ook uit soorten die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn, Bijlage IV. (inclusief Verdrag van Bern, Bijlage I en II voor zover van toepassing).

Foto rechts: Mannetje Zandhagedis, Hoog Buurlose Heide.

Zoogdieren

* = niet opgenomen in tabel 1 van bijlage 3 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV en reeds onder de voormalige Flora- en faunawet beschermd.

Vleermuizen

Walvisachtigen

 • Bruinvis
 • Bultrug
 • Butskop
 • Dwergpotvis
 • Dwergvinvis
 • Gestreepte dolfijn
 • Gewone dolfijn
 • Gewone spitsdolfijn
 • Gewone vinvis
 • Griend
 • Grijze dolfijn
 • Kleine zwaardwalvis
 • Narwal
 • Noordse vinvis
 • Orca
 • Potvis
 • Spitsdolfijn van Gray
 • Tuimelaar
 • Witflankdolfijn
 • Witsnuitdolfijn
 • Witte dolfijn

Verdrag van Bern - Bijlage I

Onderstaande soorten worden alleen hier genoemd:

Planten


  Verdrag van Bern - Bijlage II

Onderstaande soorten worden alleen hier genoemd:

Zeezoogdieren

 • Walrus

Insecten

Libellen

Vlinders

HaftenLet op! Naast de Europees beschermde soorten kent de Wnb een lijst van nationaal beschermde soorten. Deze check is stap 2 van de 4 checks die je moet uitvoeren.