Stap 1: Check de Europese bescherming - Doorwerking in de Wnb


Hieronder staat de lijst met beschermde soorten gepresenteerd die voortvloeit uit Europese regelgeving.

I. ) De basis is terug te vinden in artikel 3.1, lid 1 Wnb. De soorten lijst vloeit voort uit de Vogelrichtlijn. Hier vallen ca. 700 vogelsoorten onder.

II.) De Basis is ook terug te vinden in artikel 3.5 lid 1 en lid 5 Wnb. De lijst bestaat dan ook uit soorten die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn, Bijlage IV. (inclusief Verdrag van Bern, Bijlage I en II voor zover van toepassing).

Foto rechts: Mannetje Zandhagedis, Hoog Buurlose Heide.

Zoogdieren

* = niet opgenomen in tabel 1 van bijlage 3 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV en reeds onder de voormalige Flora- en faunawet beschermd.

Vleermuizen

Walvisachtigen

 • Bruinvis
 • Bultrug
 • Butskop
 • Dwergpotvis
 • Dwergvinvis
 • Gestreepte dolfijn
 • Gewone dolfijn
 • Gewone spitsdolfijn
 • Gewone vinvis
 • Griend
 • Grijze dolfijn
 • Kleine zwaardwalvis
 • Narwal
 • Noordse vinvis
 • Orca
 • Potvis
 • Spitsdolfijn van Gray
 • Tuimelaar
 • Witflankdolfijn
 • Witsnuitdolfijn
 • Witte dolfijn

Verdrag van Bern - Bijlage I

Onderstaande soorten worden alleen hier genoemd:

Planten

Verdrag van Bern - Bijlage II

Onderstaande soorten worden alleen hier genoemd:

Zeezoogdieren

 • Walrus

Insecten

Libellen

Vlinders

Haften


Let op! Naast de Europees beschermde soorten kent de Wnb een lijst van nationaal beschermde soorten. Deze check is stap 2 van de 4 checks die je moet uitvoeren.