Stap 1: Check de Europese bescherming - Doorwerking in de Wnb


Hieronder staat de lijst met beschermde soorten gepresenteerd die voortvloeit uit Europese regelgeving.

I. ) De basis is terug te vinden in artikel 3.1, lid 1 Wnb. De soorten lijst vloeit voort uit de Vogelrichtlijn. Hier vallen ca. 700 vogelsoorten onder.

II.) De Basis is ook terug te vinden in artikel 3.5 lid 1 en lid 5 Wnb. De lijst bestaat dan ook uit soorten die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn, Bijlage IV. (inclusief Verdrag van Bern, Bijlage I en II voor zover van toepassing).

Foto rechts: Mannetje Zandhagedis, Hoog Buurlose Heide.

Zoogdieren

* = niet opgenomen in tabel 1 van bijlage 3 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV en reeds onder de voormalige Flora- en faunawet beschermd.

Vleermuizen

 • Bechsteins vleermuis
 • Bosvleermuis
 • Brandts vleermuis
 • Franjestaart
 • Gewone baardvleermuis
 • Gewone dwergvleermuis (zie ook het Kennisdocument) *
 • Gewone grootoorvleemuis
 • Grijze grootoorvleermuis
 • Grote hoefijzerneus
 • Grote rosse vleermuis
 • Ingekorven vleermuis
 • Kleine dwergvleermuis
 • Kleine hoefijzerneus
 • Laatvlieger
 • Meervleermuis
 • Mopsvleermuis
 • Noordse vleermuis
 • Rosse vleermuis
 • Ruige dwergvleermuis
 • Tweekleurige vleermuis
 • Vale vleermuis
 • Watervleermuis

Walvisachtigen

 • Bruinvis
 • Bultrug
 • Butskop
 • Dwergpotvis
 • Dwergvinvis
 • Gestreepte dolfijn
 • Gewone dolfijn
 • Gewone spitsdolfijn
 • Gewone vinvis
 • Griend
 • Grijze dolfijn
 • Kleine zwaardwalvis
 • Narwal
 • Noordse vinvis
 • Orca
 • Potvis
 • Spitsdolfijn van Gray
 • Tuimelaar
 • Witflankdolfijn
 • Witsnuitdolfijn
 • Witte dolfijn

Amfibieën

 • Boomkikker
 • Geelbuikvuurpad
 • Heikikker
 • Kamsalamander - (zie ook het Kennisdocument)
 • Knoflookpad
 • Poelkikker
 • Rugstreeppad
 • Vroedmeesterpad

Reptielen

 • Gladde slang
 • Muurhagedis
 • Zandhagedis

Schildpadden

 • Dikkopschildpad
 • Kemps' zeeschildpad
 • Lederschildpad
 • Soepschildpad

Vissen

 • Houting
 • Steur

Insecten

Vlinders

 • Appollovlinder
 • Boszandoog
 • Donker pimpernelblauwtje
 • Grote vuurvlinder
 • Pimpernelblauwtje
 • Teunisbloempijlstaart
 • Tijmblauwtje
 • Zilverstreephooibeestje

Libellen

 • Bronslibel
 • Gaffellibel
 • Gevlekte witsnuitlibel
 • Groene glazenmaker
 • Noordse winterjuffer
 • Oostelijke witsnuitlibel
 • Rivierrombout
 • Sierlijke witsnuitlibel

Kevers

 • Brede geelrandwaterroofkever
 • Gestreepte waterroofkever
 • Heldenbok
 • Juchtleerkever
 • Vermiljoenkever

Planten

 • Drijvende waterweegbree
 • Groenknolorchis
 • Kruipendmoerasscherm
 • Zomerschroeforchis

Weekdieren

 • Bataafse stroommossel
 • Platte schijfhoren

Verdrag van Bern - Bijlage I

Onderstaande soorten worden alleen hier genoemd:

Planten

 • Geelschorpioenmos
 • Kleine vlotvaren
 • Liggende raket
 • Tonghaarmuts

Verdrag van Bern - Bijlage II

Onderstaande soorten worden alleen hier genoemd:

Zeezoogdieren

 • Walrus

Insecten

Libellen

 • Mercuurwaterjuffer

Vlinders

 • Moerasparelmoervlinder

Haften

 • Oeveraas


Let op! Naast de Europees beschermde soorten kent de Wnb een lijst van nationaal beschermde soorten. Deze check is stap 2 van de 4 checks die je moet uitvoeren.