Beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb)


Vogelsoorten artikel 3.5 Wnb

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

  1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
  2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
  3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
  4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
  5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Heb je met de Wet natuurbescherming te maken? Voer dan 4 stappen uit zodat je zeker weet waar aan je toe bent!

Stap 1: Europese doorwerking

De Europese kaders voor de Wet natuurbescherming komen van de Vogelrichtlijn (cat.1), de Habitatrichtlijn (cat. 2) en het Verdrag van Bern en Bonn.

Stap 2: Landelijke lijst

De bescherming is nationaal bepaald en is alleen in de Wnb te vinden. De landelijke lijst (cat. 3) is te vinden onder par.3.3 Wnb onder "overige soorten".

Stap 3: Provinciale vrijstellingen

De provincies hebben elk door middel van een vrijstellingsverordening aangeven welke soorten zij van bescherming vrijstellen.

Stap 4: Jaarrond bescherming

Op de 5 categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen. Provincie Limburg heeft een eigen lijst.

Top 20 beschermde soorten

BIJ12 heeft voor de meest voorkomende Wnb-soorten een kennisdocument gemaakt. Hierin staat veel relevante achtergrondinformatie.


Ecologisch adviseur nodig? Bel 085 - 0654182


natuurtoetsen.nl

Hier heb ik een overzicht voor je gemaakt, zodat je inzicht krijgt of jijzelf of je collega te maken kan krijgen met natuurtoetsen. Timing is alles! Dus wanneer je laat in het planproces eens een keer naar die natuurwetgeving gaat kijken, tja...dan loop je risico. Onnodig! Natuurwetgeving is er niet om projecten tegen te houden.

checklistnatuur.nl

Werk je bij een gemeente, omgevingsdienst of provincieen heb je rol ten aanzien van natuurwetgeving? Dan is de Checklist Natuur waarschijnlijk iets voor jou. Ik kan je helpen bij het implementeren van het proces bij jou in de organisatie. Bel  085-0654182 of mail naar  kaales.nl@gmail.com

gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl

Soortenmanagementplannen, daar wordt ik toch wel erg enthousiast van! Op gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl vertel ik je er meer over. Ook is er een download-pagina met verschillende voorbeelden. Heb je naar aanleiding van de site vragen? Bel me dan op   085-06541 of mail naar kaales.nl@gmail.com